Onze visie

School denkt met adaptief onderwijs gedifferentieerd en onderzoekend leren in te kunnen zetten om bovenstaande missie in de praktijk te kunnen brengen.

We werken voorspelbaar en zetten het directe instructie model in om kinderen zo goed mogelijk en duidelijk voor te bereiden op de leerstof. De kinderen worden betrokken bij hun leerdoelen die ze weeklijk hebben. Zo hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen we goed omgaan met de verschillende tussen kinderen.   

In de schoolgids kunt u vinden met welke methodes we werken. We gaan samen met de leerkrachten aan de slag om de visie op onderwijs te koppelen aan de leerlingpopulatie. De kinderen hebben recht op het beste onderwijs. 

Voor de zaakvakken oriënteren we ons dit jaar op "BLINK". 

Ateliers:  Naast de basisvakken willen we een ruim aanbod aan bieden. U kunt hierbij denken aan  qua muziek, techniek, handvaardigheden, sporten zodat ze hun eigen belangstelling en talenten kunnen ontdekken. Kinderen kiezen zelfbewust uit het programma. We verwachten hier in januari mee te kunnen starten op de vrijdagmiddag. Met meer plezier worden de leerlingen zich meer bewust van hun ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze beter worden. We bieden ateliers klassendoorbrekend aan. We roepen hierbij de hulp van de ouders in om hun talenten te delen. 

Door deels binnen thema's de leerstof aan te bieden hopen we beter gebruik te maken van de eigen belangstelling van kinderen en beter zicht te hebben op de aanvullende ontwikkelingslijnen van kinderen. Dan zijn we beter in staat om verdieping en verbreding aan te bieden, zodat ieder kind zich op zijn/haar manier ontwikkelt. Tevens denken we dat thematisch werken, het onderzoekend leren, cognitief meer oplevert: leren door doen. Een kind kan meer leren door de natuur in te gaan en te verkennen dan een plaatje van een kever in zijn boek te zien staan.     
Op de ochtenden ligt de nadruk op ; leren lezen, taal, rekenen en schrijven. De leerlingen hebben dan voldoende tijd om zich de vaardigheden eigen te maken en leerkrachten kunnen ruimschoots ondersteunen.

Al deze plannen gaan ook betekenen dat de kinderen les krijgen/worden begeleid door alle leerkrachten; we zijn een kleine school met niet zoveel personeel dus is dit een uitgelezen kans om op deze manier te werken.                                                 
Naast de inzet van ons personeel kunnen we ook meer en effectiever gebruik maken van de mogelijkheden die externen ons bieden, zoals de Brede School met zijn cultuur- en sportdeskundigen.
Bijkomend voordeel van dit alles is dat, behalve dat de leerkrachten gebruik maken van hun kwaliteiten, ze meer gemotiveerd zijn om deskundig te blijven en zich te specialiseren in bepaalde kennis. Daar profiteren leerlingen van.

Op onze school is er aandacht voor goed burgerschap. We willen respectvol met elkaar omgaan en vragen onze normen en waarden te respecteren. Door goed met elkaar in gesprek te blijven houden we een fijne sfeer in stand met ouders, leerkrachten en leerlingen.

Daarnaast maken we de kinderen graag bewust van het belang van gezond eten, drinken en sporten. Vandaar dat we de ouders vragen de kinderen water mee te geven naar school, fruit als gezond tussendoortje en brood voor de lunch.   

Wij vinden dat:
Leerlingen die acht jaar basisonderwijs aan de Dreske hebben gevolgd, zijn in staat

  • zich de instrumentele vaardigheden (lezen, taal, rekenen) eigen gemaakt te hebben. Dat wil zeggen dat ze zich op hun eigen niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, dat ze kunnen lezen(technisch en begrijpend) en kunnen omgaan met hoeveelheden en getallen.
  • zich de noodzakelijke kennis behorende bij de diverse vakgebieden eigen gemaakt  te hebben (zgn. kerndoelen) en toegerust zijn om met de 21eeuwse vaardigheden om te gaan zoals bijv. kritisch en creatief denken, probleem oplossen, digitaal-vaardig zijn, communiceren, mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken.
  • zich op een creatieve manier uit te kunnen drukken en op een sociaal geaccepteerde manier kunnen omgaan met uitingen van anderen.
  • zich als een sociaal wezen ontwikkeld te hebben, zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer, waarbij we het begrip respect als basis van dit hele proces zien.
  • Om te gaan met eigen emoties en die van anderen
  • zich bewust te zijn van het belang van gezond eten, drinken, sport en bewegen.
     

We gaan ervan uit dat leerlingen die dit beheersen zich staande weten te houden in een voortdurend veranderende maatschappij (21e eeuw). We beschouwen het bovenstaande als een onderwijsverplichting.  
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden